Ограничена гаранция на Prestigio

Общи гаранционни условия

Prestigio предлага ограничена гаранция на всички продукти носещи марката Prestigio. Всеки продукт продаден от първа ръка на краен клиент се гарантира, че е без дефекти както в компонентите, така и в изработката при нормална употреба определена в ръководствата на потребителя по време на гаранционния срок. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка.

Всички продукти за рекламация, изпратени на оторизиран сервиз, трябва да включват всички аксесоари, които са пристигнали с продукта. Отмяната на споразумението остава възможно само при доставка на пълния продукт, включително аксесоарите. При липсващи аксесоари, те ще бъдат приспаднати от кредитното известие.

Внимание: Вашата оригинална фактура на покупка (касова бележка) и гаранционната карта указваща датата на покупка, номерът на моделя и серийният номер на продукта са вашите доказателства за датата на покупка.

Всички предявени за рекламация продукти, изпратени до оторизирания сервиз, трябва да включват всички аксесоари, които идват в комплект с продукта. Уважаването на претенциите за гаранционно обслужване ще е възможно само при доставката на продукта в пълна окомплектовка, включително и аксесоари. В случай на липсващи аксесоари, тяхната стойност ще бъде приспадната от сумата на кредитното известие.

Гаранционен срок за продуктите на Prestigio

За гаранционните срокове приложими към продуктите на Prestigio, моля, направете справка с конкретните гаранционни условия цитирани в гаранционната карта на продукта и/или в спецификациите на продукта.

Гаранционните срокове за продуктите на Prestigio са:

Тип устройство Гаранционен срок, месеци
GPS навигатори 24
Електронни четци 24
Таблети 24
Видеорекордери 24
Смартфони 24
MultiBoard 24
Digital Signage 24
Клавиатури, мишки, уеб камери, USB флаш устройства, външни твърди дискове, MultiCenter, MultiScreen, Smart Pedometer, електронни везни 24

 

Изключения:
Гаранционният срок за външни захранващи устройства, дистанционни управления, подвижни презареждащи се батерии, гнезда, стативи и други аксесоари е 6 месеца.

Гаранционният срок на производителя е 1 година от датата на продажба в магазин на дребно. Възможно е също така да имате други права по силата на действащото законодателство в областта на потребителските стоки в зависимост от държавата ви. С настоящото потвърждаваме, че тези права не се накърняват от настоящата Ограничена гаранция.

Системна гаранция

По време на гаранционния срок дефектните хардуерни части на претендираните продукти на Prestigio ще бъдат или ремонтирани или заменени по преценка на Prestigio освен в случаите упоменати в клаузата „Ограничение на отговорността” на този документ.

Тази Ограничена гаранция покрива разходите за сервизни части и труд нужен за възстановяване на вашия продукт до напълно функционално състояние. Prestigio по своя преценка ще ремонтира или замени всички дефектни продукти или техни части покрити от тази Ограничена гаранция с нови или възстановени части на продукта, които са еквивалентни на нови продукти както по функционалност, така и по производителност. Продукт или част, които са ремонтирани или заменени съгласно тази Ограничена гаранция ще имат гаранционно покритие за остатъка от оригиналния гаранционен срок приложим към продукта или към частта, или за шест месеца, което от двете изтича последно. Всички сменени части и продукти по тази Ограничена гаранция стават собственост на Prestigio.

Ограничена гаранция за софтуера

Prestigio не предлага никаква гаранция, нито явно, нито неявно изразена, за никакъв предварително инсталиран софтуер, за неговото качество, производителност, функционалност или съвместимост за конкретна цел. Prestigio не гарантира, че функциите съдържащи се в софтуера ще посрещнат конкретни изисквания, нито че работата на софтуера ще бъде непрекъсната или свободна от грешки. По този начин, софтуерът се продава „какъвто е” освен ако не е явно изразено другояче в писмен вид.

Получаване на гаранционно обслужване

Гаранционната услуга се извършва от оторизираните сервизни центрове на Prestigio на база „доставяне в сервиза” за продукти закупени и намиращи се в страна, където Prestigio или неговите оторизирани доставчици на сервизни услуги предлагат гаранционното обслужване съгласно условията на тази Ограничена гаранция.

Гаранционното обслужване или оторизацията за върната стока по тази Ограничена гаранция ще бъдат спазвани само ако претенциите са направени в гаранционния срок. Контактна информация за най-близкия сервизен център може да се получи на уебсайта на Prestigio (http://www.prestigio.bg/support/service-centers). В някои части на някои страни може да бъде предлагана гаранционна услуга с взимане и връщане.

От клиентите се изисква да извършват следните действия преди да представят претенции за Prestigio продукти като дефектни:

1. Уверете се, че сте архивирали всички важни данни и сте премахнали цялата конфиденциална, собствена или лична информация от твърди дискове, флаш-памети или оптични устройства, ако това е нужно. Нито Prestigio, нито неговите оторизирани сервизни центрове отговарят за повреди или загуби на каквито и да било програми, данни или друг софтуер и файлове в устройствата за съхранение на данни.

2. Запишете името на модела, серийния номер и описание на проблема. Сериозно се препоръчва да регистрирате случая с отказ на продукта на http://www.prestigio.bg/support/feedback и да пазите разпечатка за вашия архив.

3. Направете справка в ръководството на потребителя в комплекта на продукта и/или информацията на http://www.prestigio.bg/support/faq за важни съвети как да работите и да отстранявате елементарни повреди на продукта.

4. Преди да върнете продукта за сервизиране, моля ресетирайте системата до нейната конфигурация по подразбиране като премахнете опции и външни връзки и отстранете наскоро инсталираният софтуер, ако има такъв.

Ограничение на отговорността

Prestigio си запазва правото да отказва гаранционни услуги за продукти при спорни условия. Prestigio също така си запазва правото да изрази крайно решение дали продуктите са в гаранционни условия. Следните действия и повреди водят до унищожаване на ограничената гаранция:

 • Повреда причинена от действия на природни сили като пожар, наводнение, вятър, земетресение, светкавица и пр.
 • Повреда или несъвместимост причинени от неуспешно извършване на правилна инсталация, или от неосигуряване на подходящата околна среда за работа на продукта, включително, но неограничавайки се с нестабилна мрежова/безжична мрежова връзка и телефонни линии, лошо заземяване, външни електромагнитни полета, пряка слънчева светлина, висока влажност и вибрации.
 • Повреда причинена от удар с други предмети, изпускане, падане, разляти течности, или потапяне в течности.
 • Повреда причинена от неоторизиран ремонт или разглобяване на продукта.
 • Повреда причинена от всякакво друго лошо третиране, нараняване, неправилна употреба.
 • Повреда причинена от периферни устройства от трети страни (включително, но неограничавайки се с видими повреди на дънни платки или други електронни части на продукта като точки от изгаряне след електрически разряд, разтопяване, запояване, разцепване и др.).
 • Всякакви грешко причинени от софтуерни несъвместимости и вируси, както и неоторизирани модификации на вградения софтуер (включително BIOS).
 • Влошаване дължащо се на нормални обстоятелства, включващо корпусите, дискетите, ръководствата и батериите.
 • Ако серийният номер на продукта (или стикерите със серийни номера на частите) е променен, отстранен, нечетлив или повреден.
 • Пукнатини или драскотини върху LCD и пластмасовите материали, както и други дефекти причинени от транспортиране, ръчни манипулации или лошо третиране от страна на клиента.
 • Наличието на два (2) и по-малко повредени пиксела на дисплея на устройството, коет не се счита за гаранционна повреда съгласно политиката на производителя.
 • Въздействията от т. нар. „отпечатък на изображение” и повреди в яркостта на LCD панелите причинени от фиксирани изображения показвани на екрана за дълъг период от време (повече от един ден).

Отхвърляне на гаранция

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕЯВНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕЯВНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ОТГОВОРНОСТИ ОТ СТРАНА НА PRESTIGIO, И НИТО ПРИЕМА, НИТО ДАВА ПРАВО НА ДРУГА СТРАНА ДА ПРИЕМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА PRESTIGIO КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ. ПРЕДХОДНОТО СЪСТАВЛЯВА ЕДИНСТВЕНОТО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗА КУПУВАЧА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НА ДЕФЕКТНИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОДУКТИ, И PRESTIGIO ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЯМА ДА ОТГОВАРЯ ЗА СТОЙНОСТТА НА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ИЛИ ЗАМЯНАТА, СТОЙНОСТТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ИЛИ СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕТО НА ОТКАЗ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ПРИХОДИ ИЛИ ДОБРА ВОЛЯ, ПОВРЕДИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПОВРЕДА НА ВСЯКАКВО СВЪРЗАНО ОБОРУДВАНЕ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ ТАКИВА ПРОДУКТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО ДЕФЕКТНИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ.

Настоящата Ограничена гаранция ви дава конкретни законови права. Вие може също така да имате други права, които може да се различават за различните щати или страни. Съветваме ви да се консултирате с приложимите закони на съответната държава или щат за пълното определяне на вашите права.

Продуктите на Prestigio не са проектирани за каквито и да било „критични приложения”. Под „критични приложения” ще разбираме животоподдържащи системи, медицински приложения, връзка с имплантирани медицински устройства, търговски транспорт, ядрени съоръжения или всякакви други приложения, където отказът на продукта би довел до нараняване на хора или загуба на живот или повреда на имущество.